Unknown: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tool01/domains/toolconsultant.nl/public_html/system/database/mysql.php on line 5 Leveringsvoorwaarden
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Merken
 

Leveringsvoorwaarden

Leverings- en verkoopvoorwaarden van

Toolconsultant

1 Algemeen 

Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons af te sluiten verkoopovereenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door kopers of anderen op hun briefpapier, bestelling - en leveringsformulieren, nota's, etc. gesteld en/of gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de koper deze verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend wanneer onzerzijds schriftelijk bevestigd. Onverminderd de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden bepaalt alleen de op ons papier gestelde order de inhoud van de overeenkomst van koop en verkoop.

 

2 Prijzen en offertes

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes en prijzen, ook die welke in onze catalogi en prijslijsten staan vermeld, steeds vrijblijvend. Indien met name na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden in de kostprijs door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of anderszins, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak. Offertes voor speciale aanmaken gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden. Bij bestelling van geringere aantallen, wordt het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Een meer- of minderlevering van 10% op bestelde aantallen van speciaal aangemaakte producten, behouden wij steeds voor. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de prijzen inclusief verpakking, doch exclusief BTW en gesteld in euro's. Alle vorderingen van Toolconsultant worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, deze surseance van betaling aanvraagt, liquideert c.q. overlijdt en voorst onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van vorderingen van Toolconsultant mogelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen. In voornoemde gevallen heeft Toolconsultant tevens het recht alle leveringen c.q. activiteiten stop te zetten, geleverde/verkochte c.q. verhuurde bedrijfsmiddelen terug te halen of weg te nemen zonder rechtelijke tussenkomst, totdat respectievelijk tenzij ten genoegen van Toolconsultant zekerheid wordt gesteld voor de voldoening van de verplichtingen van opdrachtgever. Door Toolconsultant in afbeeldingen, tekeningen, catalogi enz. verstrekte opgaven omtrent hoeveelheid, verpakking, maat, gewicht, kleur, gehalte, samenstelling etc. wordt geacht slechts bij wijze van benadering te zijn verstrekt. Toolconsultant behoudt zich het recht voor een gewijzigde of verbeterde constructie te leveren zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer bij reparatie vooraf prijsopgave wordt gevraagd geldt, dat bij niet repareren onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

 

3 Levertijd

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen nemen wij ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie op ons en geeft niet tijdige levering de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch tot weigering van ontvangst c.q. van betaling van de goederen, noch op enigerlei schadevergoeding.

 

4 Risico en eigendomsoverdracht

Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht of geheel of gedeeltelijk onverpakt zijn, reizen voor risico van koper. Zolang de koopsom niet volledig is betaald blijven de goederen ons eigendom. Wij behouden ons het recht voor de ons in eigendom toebehorende goederen terug te nemen in geval betaling niet stipt op de overeengekomen tijd plaatsvindt. Ons recht van terugneming ontstaat door het enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling onzerzijds is vereist. Het recht van retour halen geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen, waaruit wij redelijkerwijs kunnen afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is. Alvorens tot levering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan heeft – zolang betaling nog niet heeft plaats gevonden – Toolconsultant het recht om van opdrachtgever te verlangen, dat deze ten genoegen van Toolconsultant zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen.

Voldoet de opdrachtgever hieraan niet is Toolconsultant gerechtigd de gewenste overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, terwijl opdrachtgever dan gehouden is tot volledige vergoeding van de schade die Toolconsultant dien ten gevolge lijdt en opdrachtgever verbeurt daarenboven aan Toolconsultant een direct opeisbare boete van 20% van het op de annulering betrekking hebbenen factuurbedrag. Dit recht van annulering met schadevergoeding als voormeld heeft Toolconsultant ook in alle andere gevallen van wanprestatie van de opdrachtgever.

 

5 Reclame en garantie

Reclame betreffende leveranties moeten door koper schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gedaan en binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen in ons bezit zijn. Bewerking van het geleverde door koper alsmede het in de macht van derden brengen van het geleverde doet het recht op reclame vervallen.

Indien een reclame door Toolconsultant als gegrond wordt erkend, hebben wij het recht om – naar onze keuze - het geleverde te vervangen of te herstellen, dan wel ten hoogste de factuurwaarde terug te betalen. Dit onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding.

Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden nadat wij schriftelijk daarmee hebben ingestemd en geschieden op kosten en voor risico van koper. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade geleden door koper of derden ten gevolge van een gebrek aan het geleverde uit. Waarneembare (transport) schade dient onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld door de geadresseerde ( namens opdrachtgever als deze niet dezelfde is als de geadresseerde) teneinde van de vervoerder een schade verklaring te verkrijgen. Bedoelde schade dient de geadresseerde eveneens aan Toolconsultant te melden. De goederen die worden retour gezonden blijven ten allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

6 Betaling

De geleverde goederen blijven het onvoorwaardelijke eigendom van ons, totdat de koper al hetgeen hij op grond van de betreffende levering aan ons verschuldigd is volledig heeft betaald. Wij hebben het recht om de ons in eigendom toebehorende goederen terug te nemen in geval betaling niet stipt op de overeengekomen tijd plaatsvindt. Ons recht op terugneming ontstaat door het enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling onzerzijds is vereist. Ons terugnemingrecht geldt ook dan in geval de koper in surséance van betaling/in staat van faillissement is geraakt of dreigt te raken, hij tot de liquidatie van zijn zaken besluit en/of wij informatie verkrijgen welke met redelijke zekerheid aangeeft dat de koper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Eveneens zijn wij alsdan gerechtigd tot dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren en nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

7 Overmacht

De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke wij door overmacht zijn verhinderd aan onze verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan onze zijde is onder meer sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen daaruit of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons als bij derden van wie wij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risico ontstaan. Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden wordt vertraagd zijn wij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en/of interesses geldend kan maken.

 

8 Copyright

Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door ons verstrekte prijsbladen, brochures, folders, afbeeldingen, tabellen of technische gegevens, voor welk doel ook, zijn zonder onze uitdrukkelijke toestemming verboden. Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens, of prijzen daarin kunnen geen aanspraken worden ontleend.

 

8 Geschillen

Voor alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn zullen wij altijd gerechtigd zijn de rechter van de woonplaats van koper of een anderszins bevoegde rechter het geschil voor te leggen. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onder handhaving van de gestelde voorwaarden wordt strijdigheid tussen bepalingen van door opdrachtgever eventueel gehanteerde (inkoop) voorwaarden en die van onderhavige voorwaarden, desnoods door rechterlijke tussenkomst naar redelijkheid en billijkheid weggenomen en in het kader van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst opgelost.